กิจกรรมในหลักสูตร - โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส อดีต-ปัจจุบัน 


โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ (รร.นอส.ฯ) แบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 2 ลักษณะ   คือ  การเรียนในชั้นเรียน และ การเรียนนอกชั้นเรียน

 • เรียนในชั้นเรียน 
  เวลาเรียน 07.30 - 17.00 น.  (บางวัน 18.00 น. เช่น วันที่มีการเรียนกอล์ฟและลีลาศ)

      
        - เป็นการเรียนจากการฟังหรือปฏิบัติในห้องบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  จากภายในกองทัพอากาศ และจากภายนอกกองทัพอากาศ   เช่น อาจารย์จาก
  กระทรวงต่างประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช Nida ฯลฯ

        - นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในห้องสัมมนา ผู้เรียนจะค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูล
  ประสบการณ์ และ ความคิดเห็นตามประเด็นที่กำหนดให้ใน บฝ.     

 

 • เรียนนอกชั้นเรียน 

  เป็นการเรียนโดยปฏิบัติกิจกรรม หรือ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น     
         - กิจกรรม Get together  (ที่จังหวัดใกล้ กทม.  2วัน 1คืน)
         - การดูงานระยะใกล้ (ในกทม.หรือปริมณฑล ไป-กลับในวันเดียว )
         - การดูงานระยะไกล   (ต่างจังหวัด ในภาคต่างๆ 5วัน 4คืน)
         - การดูงานประเทศเพื่อนบ้าน (สิงคโปร์)
         - กิจกรรมอาวุโสสัมพันธ์ระหว่างเหล่าทัพ  
         - การแข่งขันกีฬากอล์ฟ-Best shot  
         - กิจกรรม Sit down dinner เพื่อฝึกปฏิบัติสังคม (มีในบางรุ่นที่เวลาเรียนพอ) 

           ( โดยทาง รร.นอส.ฯ จะปรับการจัดกิจกรรมเหล่านี้ตามนโยบาย หลักสูตร และโอกาส )
กิจกรรมใน รร.นอส.ฯ 

    
      นอส
     Get together
     เป็นกิจกรรมในระยะแรกของการศึกษา 
     เพื่อสร้างความคุ้นเคย อันจะพัฒนาไป
     สู่ความร่วมมือกัน ทั้งในระหว่างศึกษา
     และ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว


นอส
 การเรียนในห้องเรียน
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน
และ ภายนอกกองทัพอากาศ


นอส. สัมมนา
การเรียนในห้องสัมมนา
การสัมมนาทั้งหมดมี 8 กลุ่ม
กลุ่มละประมาณ 12 คน  ทุกกลุ่ม
จะรับโจทย์ บฝ.จากโรงเรียนไป
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วมา
สัมมนาหาข้อสรุปกัน  
โดยมี อจ.
เข้าร่วมสังเกตุการณ์อยู่ด้วย
(ในระยะแรกจะทำการสัมมนาในกลุ่ม
ของตัวเอง  หลังจากนั้นจึงเข้าสัมมนา
ตามกลุ่มอื่นๆ)


     นอส
     ฝึกปฏิบัติ กีฬากอล์ฟ
     มีทั้งการสอนพื้นฐาน การฝึกไดรฟ์จน
     ตีได้ และ จบด้วยการแข่งขันกอล์ฟ
     แบบ best shot  เพื่อทักษะกีฬาของ
     ผู้บริหาร

 

นอส
ฝึกปฏิบัติลีลาศ
ฝึกการลีลาศในจังหวะที่พบได้บ่อย
เช่น บีกิน รุมบ้า ชะชะช่า ฯลฯ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกงานสังคม

นอกจากนี้ยังมีจังหวะยอดนิยมของศิษย์ นอส.
คือ "ฮัสเซิ่ล"

นอส
ศึกษาดูงานระยะใกล้
ทาง รร.นอส.ฯ จัดให้ นทน. ได้ไป
ดูงาน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ซึ่งจะสอดคล้องกับวิชาที่เรียนและ
สัมมนา
     นอส
     ศึกษาดูงานระยะไกล-ในประเทศ
     ดูงานตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ได้้รับ
     ประสบการณ์ตรง และข้อมูลเชิงลึก
     กลับมาใช้ในการทำงาน
     (5วัน 4คืน)

นอส
ศึกษาดูงาน-ต่างประเทศ
เดิมทุกรุ่นจะมีการดูงานประเทศใน
กลุ่มอาเซียน แต่จากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในช่วงปี พ.ศ.2540 ทำให้ต้อง
งดไประยะหนึ่งเพื่อประหยัดงบประมาณ

เราได้รับการอนุมัติให้มีการดูงานต่างประเทศ
อีกครั้งในรุ่น55-57

 

นอส
การฝึกบริหารทรัพยากร (tempo)
ฝึกปฏิบัติเป็นทีมในสถานการณ์จำลอง
เพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดค่า
ประโยชน์สูงสุด 
(ฟังบรรยาย และ ทำการฝึกในห้อง
จำลองยุทธหลายวัน แล้วนำเสนอผลใน
ห้องบรรยาย รร.นอส.ฯ )

     นอส
     ฝึกปฏิบัติสังคม
     ฝึกจัดงานพิธีการในพื้นที่โรงเรียน
     ในช่วงหลังจากการลีลาศ และ
     ในระหว่างไปศึกษาดูงาน   โดย
     มีรูปแบบของงานที่เป็นทางการ   
    
     และ ให้ผู้เรียนทั้งรุ่นไปบริหาร
     จัดการเอง

นอส
กิจกรรม อาวุโสสัมพันธ์
เป็นการจัดงานร่วมกันของโรงเรียน
อาวุโสหลายเหล่าทัพ โดย นทน.
แต่ละเหล่าทัพจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
มีทั้งการประชุมวิชาการ การแข่งกีฬา
และ จัดงานสังคมในช่วงเวลาเย็น
(ปัจจุบันอาจจัดขึ้นในบางรุ่น เพราะ
หลังจาก ทอ.ปรับการเรียนเป็นปีละ
๓ รุ่นแล้ว ช่วงการเรียนจะไม่สัมพันธ์
กับเหล่าทัพอื่น)

 

นอส
sit down dinner
ฝึกการร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็น
ทางการตามแบบตะวันตก เพื่อเป็น
ประสบการณ์ และเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการ
(ปัจจุบันอาจจัดขึ้นในบางรุ่น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเวลาที่มี)
จัดทำโดย  คณะทำงาน ปชส.รร.นอส.ฯ  ( น.อ.เสริมสกุล - น.ท.สุทัศน์)